Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
DEZE ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN SLUITEN EN SLUITEN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE AFZENDER EN KOPER UIT.

DEFINITIES:
• De verkoper is de exploitant van de online winkel glanzendwinkel.nl(hierna de "verkoper" genoemd)
• Koper (klant) is een natuurlijke of rechtspersoon die een zakelijke relatie met de verkoper is aangegaan (hierna "koper" genoemd). De koper herkent elektronische communicatie volledig, voornamelijk via e-shop, e-mailcommunicatie en telefonische communicatie. Dit is echter niet van toepassing op opzegging van de overeenkomst in overeenstemming met §7 en volgende. van wet nr.102 / 2014 Coll. binnen 14 kalenderdagen.
• Goederen zijn producten die worden aangeboden door de online winkel van de verkoper
• Bevestiging van de bestelling is het sluiten van een koopovereenkomst op basis waarvan de verkoop van goederen aan de Koper wordt gerealiseerd

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden (hierna de "voorwaarden" genoemd) zijn geldig op de website glanzendwinkel.nl en definiëren de contractuele relatie tussen de verkoper glanzendwinkel.nl (hierna de "verkoper" genoemd) en tussen een natuurlijke of rechtspersoon (hierna "de Koper" genoemd), die goederen bij de Verkoper koopt (hierna het "Product" genoemd). De relatie tussen de verkoper en de koper die een consument is, niet gereguleerd door de Algemene Voorwaarden, wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de consumentenbescherming. De relaties tussen de verkoper en de koper die ondernemer is en niet onder de algemene voorwaarden vallen, worden beheerst door de handelswet.


2. BESTELLEN
Om het product te bestellen, moet de koper voldoen aan de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar om alle vereiste informatie op het bestelformulier in te vullen. Bovendien is de koper, voorafgaand aan het verzenden van de bestelling, verplicht door het juiste vakje aan te vinken om akkoord te gaan met deze voorwaarden, waarna de bestelling kan worden voltooid en verzonden. De orderwaarde moet onmiddellijk worden betaald. Als de rekening van de verkoper niet wordt betaald, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Het annuleren van een bestelling betekent echter niet dat de Koper de bestelling niet kan herhalen. De koper wordt gevraagd om per e-mail te betalen.
Het onderwerp van de aankoop is een product van intellectueel eigendom en daarom is elke distributie of verstrekking aan derden zonder toestemming van de auteur verboden. Door het sluiten van de koopovereenkomst accepteert de koper dat de auteur niet verantwoordelijk is voor het bereiken van de door de koper gewenste resultaten op basis van het gebruik van de aankoopiteminformatie; het object van aankoop biedt geen garantie voor de daarin vermelde resultaten. Bij aankoop kan de koper informatie vinden over producten of diensten van derden.
De koper verklaart dat hij alle informatie met betrekking tot de bestelling heeft gelezen. De koper bestelt de geselecteerde goederen door het elektronische bestelformulier in te vullen. De verzonden bestelling is bindend en er ontstaan ​​wederzijdse rechten en verplichtingen voor de koper en de verkoper. De verkoper verbindt zich ertoe de bestelde goederen aan de koper te bemiddelen en de koper verbindt zich ertoe zijn aankoopprijs te betalen.
Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de koper dat hij / zij deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Deze zakelijke voorwaarden die op de website van de verkoper worden gepubliceerd, maken integraal deel uit van de koopovereenkomst, die tot stand komt door het voltooien en indienen van de bestelling.
De verzonden bestelling wordt als bindend beschouwd en volgens wet nr. 102/2014 Coll. Consumentenbescherming bij de verkoop van goederen of diensten wordt opgevat als een overeenkomst op afstand.

3. PRIJSLIJST
De prijs voor het bestelde product staat vermeld in de e-shop en ook in het bestelformulier zonder BTW.
Op basis van het koopcontract zal de verkoper aan de koper een voorschotfactuur voor de betaling en een belastingdocument verstrekken - een factuur die dient als bewijs van aankoop van de dienst. De verkoper betaalt de btw niet.

4. VEILIGHEID
Het onderwerp van de aankoop is een product van intellectuele eigendom en daarom is elke distributie of verstrekking aan derden zonder schriftelijke toestemming van de auteur verboden.

5. LEVERINGSVOORWAARDEN
We sturen bestellingen naar de koper, waar ook ter wereld. De bestelling van goederen wordt geacht te zijn uitgerust wanneer de betaling op de rekening van de verkoper is bijgeschreven. Een bestelling van goederen wordt geacht uitgerust te zijn wanneer deze binnen 45 werkdagen per koerier of post fysiek aan de koper wordt geleverd.

6. INTREKKING VAN CONTRACT
Volgens §12 Wet nr. Nee. 108/2000 Coll. de consument heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 werkdagen na de datum van betaling of betaling van de overeenkomst. het overnemen van de bestelde goederen. Opzegging van het contract moet door de koper worden gemeld aan het e-mailadres van de verkoper of telefonisch met vermelding van het bankrekeningnummer van de koper. De verkoper zal het betaalde bedrag binnen 20 dagen terugbetalen.
Op 1.2. De wet inzake consumentenbescherming bij verkoop op afstand (Wet nr. 102/2014), volgens welke:
Koper - Consument - heeft het recht om per e-mail contact op te nemen met de Verkoper als hij niet tevreden is met de manier waarop de Verkoper zijn claim heeft afgehandeld of als hij van mening is dat de Verkoper zijn rechten heeft geschonden. Als de verkoper op dit verzoek reageert met een weigering of er niet binnen 30 dagen na verzending op reageert, heeft de consument het recht om een ​​alternatieve geschillenbeslechting van de ADR-entiteit (hierna ADR) in te leiden overeenkomstig Wet 391/2015 Coll. ARS-entiteiten zijn autoriteiten en geautoriseerde juridische entiteiten onder §3 van Wet 391/2015 Coll. Het voorstel kan door de consument worden ingediend op de manier die is gespecificeerd in artikel 12 van wet 391/2015 Coll. De consument kan ook een klacht indienen via het ODR Alternative Dispute Resolution Platform dat online beschikbaar is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatieve geschillenbeslechting kan alleen worden gebruikt door de consument - een natuurlijke persoon die bij het sluiten en uitvoeren van een consumentenovereenkomst niet handelt in het kader van zijn bedrijf, dienstverband of beroep. Alternatieve geschillenbeslechting betreft alleen een geschil tussen een consument en een verkoper dat voortvloeit uit een consumentenovereenkomst of verband houdt met een consumentenovereenkomst. Alternatieve geschillenbeslechting is alleen van toepassing op overeenkomsten op afstand. Alternatieve geschillenbeslechting heeft geen betrekking op geschillen waarbij de waarde van het geschil niet meer dan 20 EUR bedraagt. De ADR-entiteit kan van de consument verlangen dat deze een vergoeding betaalt voor het initiëren van een alternatieve geschillenbeslechting van maximaal 5 EUR met btw.

7. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
glanzendwinkel.nl verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonlijke en bedrijfsgegevens van de Koper volledig te respecteren, die beveiligd is tegen ongeoorloofde toegang en beschermd is tegen misbruik. De persoonsgegevens van de koper worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 18/2018 Z.z. en op basis van de afzonderlijk verstrekte toestemming van de Koper, verleend op basis van de Verwerkingsvoorwaarden van Persoonsgegevens, voor zover en met het oog op de verwerking van daarin gespecificeerde persoonsgegevens. Informatie die de koper in de bestelling invoert, is nodig om de koper te identificeren. We gebruiken ze om het hele bedrijf uit te voeren, inclusief de nodige boekhoudkundige handelingen, belastingdocumenten uit te geven, girale betalingen te identificeren en met de koper te communiceren. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een database met strikte beveiliging tegen misbruik en worden niet aan derden verstrekt. Tegelijkertijd geeft de koper toestemming aan de verkoper om hem / haar informatie te sturen over aankomende evenementen en aanbiedingen van zijn / haar zakenpartners.

8. SLOTBEPALINGEN
De Koper geeft toestemming voor het verzenden van zakelijke aankondigingen van de Verkoper (zogenaamde nieuwsbrieven) in het legitieme belang van de Koper in het e-mailadres dat de Koper tijdens de bestelling heeft opgegeven. Hij kan deze toestemming te allen tijde intrekken door deze te markeren in de ontvangen nieuwsbrief.
Deze herziene Algemene voorwaarden gaan in op 1 oktober 2016. De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

 

9 Annuleringsbeleid- Als u besluit om uw bestelling te annuleren, stuur ons dan een e-mail op info@glanzendwinkel.nl en we zullen u volledige terugbetaling geven.